Høybyegård

  1. Hjem
  2. /
  3. Værdigrundlag

Værdigrundlag

Høybyegårds værdigrundlag:

Tager afsæt i menneskets ret til at bestemme sit eget livsindhold og dermed ansvaret for sit eget liv. Samtidig må man også respektere andre menneskers behov, ønsker og valg.

Helhedsorienteret socialpædagogisk botilbud med individuel behandling.

Disse holdninger afspejles i forholdet til misbrug og misbrugsbehandling. Begreber som selvværd, identitet og socialitet er centrale i behandlingen på Høybyegård både individuelt og i den daglige omgang med hinanden. Misbrug er en dynamisk størrelse, der nøje hænger sammen med, hvordan man ser på sig selv, og hvordan man lever sit liv – både alene og sammen med andre mennesker.

Høybyegårds syn på menneske og samfund:

Det enkelte menneske er en tænkende, følende og handlende person, der udvikler og udfolder sig under ansvar og hensyntagen til sine medmennesker og omgivelser.

Det enkelte menneske er et fysisk, psykisk, socialt og åndeligt/kulturelt væsen.

Det enkelte menneske har ret og pligt til at have indflydelse på og ansvar for sin egen livssituation og for det samfund, det er en del af. 

Høybyegårds syn på misbrug og afhængighed:

Misbrug og afhængighed defineres ud fra WHO’s sygdomsklassifikation ICD-10.

Misbrug ses som en multifaktoriel lidelse, der kan rumme biologiske, psykologiske, sociale og kulturelle årsager.

Misbrug udvikles som kompensatorisk strategi til at mestre egen livssituation. Afhængighed skabes i indoptagelsen af dels de psykologiske erfaringer, dels i den biokemiske erfaring, der skabes hos personen. 

Høybyegårds syn på behandling og indsats:

Den gode relation til mennesket bygger på empati, tillid og respekt for den enkeltes integritet. Omdrejningspunktet for den gode relation, er at skabe motivation og grundlag for ændring gennem en ligeværdig alliance.

Det enkelte menneske tager, ud fra egne ressourcer og færdigheder, ansvar for de ændringer, der bringer personen i en rolle i samfundet, hvor han/hun kan fungere tilfredsstillende.

Høybyegårds teoretiske fundament:

Vi har valgt ikke kun at lægge os op ad en bestemt teoretisk metode/tilgang i vores behandling, da mennesker er selvstændige individer, har forskellige bevidstheder og måder at se og være i verden på. Derfor vurderer vi individuelt hvad den enkelte særligt har brug for, på det tidspunkt vi møder dem. Dog hviler Høybyegårds samlede behandlingsindsats på metoder/tilgange, der er funderet i de eksistentielle, kognitive, narrative, løsningsfokuseret og systemiske teorier.